OPC2009

\ˈɒpk tˈuː θˈa͡ʊzənd ən nˈa͡ɪn], \ˈɒpk tˈuː θˈa‍ʊzənd ən nˈa‍ɪn], \ˈɒ_p_k t_ˈuː θ_ˈaʊ_z_ə_n_d ə_n n_ˈaɪ_n]\

Definitions of OPC2009

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Bierbalk

  • A church road (e. g., path across fields) for funerals.
View More