OMEGA CONUS GEOGRAPHUS TOXIN

\ə͡ʊmˈe͡ɪɡə kənjˈuːz d͡ʒˈɪəɡɹˌafəs tˈɒksɪn], \ə‍ʊmˈe‍ɪɡə kənjˈuːz d‍ʒˈɪəɡɹˌafəs tˈɒksɪn], \əʊ_m_ˈeɪ_ɡ_ə k_ə_n_j_ˈuː_z dʒ_ˈɪ__ə_ɡ_ɹ_ˌa_f_ə_s t_ˈɒ_k_s_ɪ_n]\

Definitions of OMEGA CONUS GEOGRAPHUS TOXIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

tinctura quininae ammoniata

  • A preparation made by dissolving quinin sulphate in alcohol [Br. Ph.].
View More