OMEGA CONOTOXIN GVIA

\ə͡ʊmˈe͡ɪɡə kənˈɒtəksˌɪn d͡ʒˈiːvˈa͡ɪə], \ə‍ʊmˈe‍ɪɡə kənˈɒtəksˌɪn d‍ʒˈiːvˈa‍ɪə], \əʊ_m_ˈeɪ_ɡ_ə k_ə_n_ˈɒ_t_ə_k_s_ˌɪ_n dʒ_ˈiː_v_ˈaɪ_ə]\

Definitions of OMEGA CONOTOXIN GVIA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

respiratory bundle

  • The solitary fasciculus. See See Solitary fasciculus.
View More