OFF ROAD MOTOR VEHICLES

\ˈɒf ɹˈə͡ʊd mˈə͡ʊtə vˈi͡əkə͡lz], \ˈɒf ɹˈə‍ʊd mˈə‍ʊtə vˈi‍əkə‍lz], \ˈɒ_f ɹ_ˈəʊ_d m_ˈəʊ_t_ə v_ˈiə_k_əl_z]\

Definitions of OFF ROAD MOTOR VEHICLES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd