NUMBER REPRESENTATION SYSTEM

\nˈʌmbə ɹˌɛpɹɪzˈɛntˈe͡ɪʃən sˈɪstəm], \nˈʌmbə ɹˌɛpɹɪzˈɛntˈe‍ɪʃən sˈɪstəm], \n_ˈʌ_m_b_ə ɹ_ˌɛ_p_ɹ_ɪ_z_ˈɛ_n_t_ˈeɪ_ʃ_ə_n s_ˈɪ_s_t_ə_m]\

Definitions of NUMBER REPRESENTATION SYSTEM

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd