NONCHROMAFFIN PARAGANGLIOMAS

\nˌɒnkɹˈə͡ʊmɐfˌɪn pˌaɹəɡˌaŋɡlɪˈə͡ʊməz], \nˌɒnkɹˈə‍ʊmɐfˌɪn pˌaɹəɡˌaŋɡlɪˈə‍ʊməz], \n_ˌɒ_n_k_ɹ_ˈəʊ_m_ɐ_f_ˌɪ_n p_ˌa_ɹ_ə_ɡ_ˌa_ŋ_ɡ_l_ɪ__ˈəʊ_m_ə_z]\

Definitions of NONCHROMAFFIN PARAGANGLIOMAS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

brachiorachidian

  • Arm and spine. [Greek] Pert. arm and spine.
View More