NAVAL AIR WARFARE CENTER WEAPONS DIVISION

\nˈe͡ɪvə͡l ˈe͡ə wˈɔːfe͡ə sˈɛntə wˈɛpənz dɪvˈɪʒən], \nˈe‍ɪvə‍l ˈe‍ə wˈɔːfe‍ə sˈɛntə wˈɛpənz dɪvˈɪʒən], \n_ˈeɪ_v_əl ˈeə w_ˈɔː_f_eə s_ˈɛ_n_t_ə w_ˈɛ_p_ə_n_z d_ɪ_v_ˈɪ_ʒ_ə_n]\

Definitions of NAVAL AIR WARFARE CENTER WEAPONS DIVISION

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Bumped

  • of Bump
View More