MYOCARDIAL REPERFUSION INJURY

\mˌa͡ɪəkˈɑːdɪəl ɹɪpəfjˈuːʒən ˈɪnd͡ʒəɹi], \mˌa‍ɪəkˈɑːdɪəl ɹɪpəfjˈuːʒən ˈɪnd‍ʒəɹi], \m_ˌaɪ_ə_k_ˈɑː_d_ɪ__ə_l ɹ_ɪ_p_ə_f_j_ˈuː_ʒ_ə_n ˈɪ_n_dʒ_ə_ɹ_i]\

Definitions of MYOCARDIAL REPERFUSION INJURY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd