MORPHINAE TARTRAS (BR.)

\mˈɔːfɪnˌiː tˈɑːtɹəz bˌiːˈɑː], \mˈɔːfɪnˌiː tˈɑːtɹəz bˌiːˈɑː], \m_ˈɔː_f_ɪ_n_ˌiː t_ˈɑː_t_ɹ_ə_z__ b_ˌiː__ˈɑː]\

Definitions of MORPHINAE TARTRAS (BR.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop