MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION

\mˈɪnɪmə͡l bɹˈe͡ɪn dɪsfˈʌŋkʃən], \mˈɪnɪmə‍l bɹˈe‍ɪn dɪsfˈʌŋkʃən], \m_ˈɪ_n_ɪ_m_əl b_ɹ_ˈeɪ_n d_ɪ_s_f_ˈʌ_ŋ_k_ʃ_ə_n]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd