MILLION INSTRUCTIONS PER SECOND

\mˈɪli͡ən ɪnstɹˈʌkʃənz pɜː sˈɛkənd], \mˈɪli‍ən ɪnstɹˈʌkʃənz pɜː sˈɛkənd], \m_ˈɪ_l_iə_n ɪ_n_s_t_ɹ_ˈʌ_k_ʃ_ə_n_z p_ɜː s_ˈɛ_k_ə_n_d]\

Definitions of MILLION INSTRUCTIONS PER SECOND

Sort: Oldest first
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Pantisocratic

  • Of or pertaining to a pantisocracy.
View More