METEOROLOGICAL CONDITIONS

\mˌiːtɪˌɔːɹəlˈɒd͡ʒɪkə͡l kəndˈɪʃənz], \mˌiːtɪˌɔːɹəlˈɒd‍ʒɪkə‍l kəndˈɪʃənz], \m_ˌiː_t_ɪ__ˌɔː_ɹ_ə_l_ˈɒ_dʒ_ɪ_k_əl k_ə_n_d_ˈɪ_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of METEOROLOGICAL CONDITIONS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd