MENTHA SEU MENTA AQUATICA

\mˈɛnθə sjˈuː mˈɛntəɹ əkwˈatɪkə], \mˈɛnθə sjˈuː mˈɛntəɹ əkwˈatɪkə], \m_ˈɛ_n_θ_ə s_j_ˈuː m_ˈɛ_n_t_ə_ɹ ə_k_w_ˈa_t_ɪ_k_ə]\

Definitions of MENTHA SEU MENTA AQUATICA

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison