MEMORANDUM OF AGREEMENT

\mˌɛməɹˈandəm ɒv ɐɡɹˈiːmənt], \mˌɛməɹˈandəm ɒv ɐɡɹˈiːmənt], \m_ˌɛ_m_ə_ɹ_ˈa_n_d_ə_m ɒ_v ɐ_ɡ_ɹ_ˈiː_m_ə_n_t]\

Definitions of MEMORANDUM OF AGREEMENT

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black