MARY ANGELA DICKENS (EVANS)

\mˈe͡əɹi ˈand͡ʒələ dˈɪkənz ˈɛvənz], \mˈe‍əɹi ˈand‍ʒələ dˈɪkənz ˈɛvənz], \m_ˈeə_ɹ_i_ ˈa_n_dʒ_ə_l_ə d_ˈɪ_k_ə_n_z__ ˈɛ_v_ə_n_z]\

Definitions of MARY ANGELA DICKENS (EVANS)

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner