LOW-PREMIUM CONVERTIBLE BOND

\lˈə͡ʊpɹˈiːmi͡əm kənvˈɜːtəbə͡l bˈɒnd], \lˈə‍ʊpɹˈiːmi‍əm kənvˈɜːtəbə‍l bˈɒnd], \l_ˈəʊ_p_ɹ_ˈiː_m_iə_m k_ə_n_v_ˈɜː_t_ə_b_əl b_ˈɒ_n_d]\

Definitions of LOW-PREMIUM CONVERTIBLE BOND

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

Vehm

  • Alt. of Vehme
View More