LOUNGING PAJAMAS

\lˈa͡ʊnd͡ʒɪŋ pɐd͡ʒˈɑːməz], \lˈa‍ʊnd‍ʒɪŋ pɐd‍ʒˈɑːməz], \l_ˈaʊ_n_dʒ_ɪ_ŋ p_ɐ_dʒ_ˈɑː_m_ə_z]\

Definitions of LOUNGING PAJAMAS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

African Gum

  • See Kordofan gum, Senegal and Cape gum.
View More