LOUDNESS RECRUITMENT DETECTIONS

\lˈa͡ʊdnəs ɹɪkɹˈuːtmənt dɪtˈɛkʃənz], \lˈa‍ʊdnəs ɹɪkɹˈuːtmənt dɪtˈɛkʃənz], \l_ˈaʊ_d_n_ə_s ɹ_ɪ_k_ɹ_ˈuː_t_m_ə_n_t d_ɪ_t_ˈɛ_k_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of LOUDNESS RECRUITMENT DETECTIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd