LITTLE BROWN MYOTIS

\lˈɪtə͡l bɹˈa͡ʊn ma͡ɪˈə͡ʊtiz], \lˈɪtə‍l bɹˈa‍ʊn ma‍ɪˈə‍ʊtiz], \l_ˈɪ_t_əl b_ɹ_ˈaʊ_n m_aɪ_ˈəʊ_t_i_z]\

Definitions of LITTLE BROWN MYOTIS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd