LESSER CURVATURE OF THE STOMACH

\lˈɛsə kˈɜːvət͡ʃəɹ ɒvðə stˈʌmək], \lˈɛsə kˈɜːvət‍ʃəɹ ɒvðə stˈʌmək], \l_ˈɛ_s_ə k_ˈɜː_v_ə_tʃ_ə_ɹ ɒ_v_ð_ə s_t_ˈʌ_m_ə_k]\

Definitions of LESSER CURVATURE OF THE STOMACH

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe