LADY GEORGIANA FULLERTON

\lˈe͡ɪdi d͡ʒˌɔːd͡ʒiːˈanə fˈʊlətən], \lˈe‍ɪdi d‍ʒˌɔːd‍ʒiːˈanə fˈʊlətən], \l_ˈeɪ_d_i dʒ_ˌɔː_dʒ_iː__ˈa_n_ə f_ˈʊ_l_ə_t_ə_n]\

Definitions of LADY GEORGIANA FULLERTON

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner