JUDGMENT OF CONVICTION

\d͡ʒˈʌd͡ʒmənt ɒv kənvˈɪkʃən], \d‍ʒˈʌd‍ʒmənt ɒv kənvˈɪkʃən], \dʒ_ˈʌ_dʒ_m_ə_n_t ɒ_v k_ə_n_v_ˈɪ_k_ʃ_ə_n]\

Definitions of JUDGMENT OF CONVICTION

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd