JOIE DE VIVRE

\ʒwˈɑː də vˈiːvɹə], \ʒwˈɑː də vˈiːvɹə], \ʒ_w_ˈɑː d_ə v_ˈiː_v_ɹ_ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Kuchean Dialect

  • a dialect of Tocharian
View More