ISOLEUCYL(5) ANGIOTENSIN II

\ˈa͡ɪsə͡ʊlˌʌsɪl fˈa͡ɪv ˈaŋɡɪˌə͡ʊtənsˌɪn ɹˌə͡ʊmən tˈuː], \ˈa‍ɪsə‍ʊlˌʌsɪl fˈa‍ɪv ˈaŋɡɪˌə‍ʊtənsˌɪn ɹˌə‍ʊmən tˈuː], \ˈaɪ_s_əʊ_l_ˌʌ_s_ɪ_l__ f_ˈaɪ_v__ ˈa_ŋ_ɡ_ɪ__ˌəʊ_t_ə_n_s_ˌɪ_n ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_ˈuː]\

Definitions of ISOLEUCYL(5) ANGIOTENSIN II

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

goldeneye

  • large-headed swift-flying diving duck of arctic regions a variety of green lacewing
View More