INVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

\ɪnvˈɜːs ɐdɹˈɛs ɹˌɛzəlˈuːʃən pɹˈə͡ʊtəkˌɒl], \ɪnvˈɜːs ɐdɹˈɛs ɹˌɛzəlˈuːʃən pɹˈə‍ʊtəkˌɒl], \ɪ_n_v_ˈɜː_s ɐ_d_ɹ_ˈɛ_s ɹ_ˌɛ_z_ə_l_ˈuː_ʃ_ə_n p_ɹ_ˈəʊ_t_ə_k_ˌɒ_l]\

Definitions of INVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe