INTERSEPTA HORIZONTALIA PACCHIONI

\ˌɪntəsˈɛptə hˌɒɹɪzəntˈe͡ɪli͡ə pˌakɪˈə͡ʊni], \ˌɪntəsˈɛptə hˌɒɹɪzəntˈe‍ɪli‍ə pˌakɪˈə‍ʊni], \ˌɪ_n_t_ə_s_ˈɛ_p_t_ə h_ˌɒ_ɹ_ɪ_z_ə_n_t_ˈeɪ_l_iə p_ˌa_k_ɪ__ˈəʊ_n_i]\

Definitions of INTERSEPTA HORIZONTALIA PACCHIONI

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison

Word of the day

Inseparately

  • Inseparably.
View More