INFORMAL SOCIAL CONTROL

\ɪnfˈɔːmə͡l sˈə͡ʊʃə͡l kəntɹˈə͡ʊl], \ɪnfˈɔːmə‍l sˈə‍ʊʃə‍l kəntɹˈə‍ʊl], \ɪ_n_f_ˈɔː_m_əl s_ˈəʊ_ʃ_əl k_ə_n_t_ɹ_ˈəʊ_l]\

Definitions of INFORMAL SOCIAL CONTROL

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

iridoprocne

  • a genus of Hirundinidae
View More