INAPPROPRIATE PROLACTIN SECRETION SYNDROME

\ˌɪnɐpɹˈə͡ʊpɹi͡ət pɹˈɒlɐktˌɪn sɪkɹˈiːʃən sˈɪndɹə͡ʊm], \ˌɪnɐpɹˈə‍ʊpɹi‍ət pɹˈɒlɐktˌɪn sɪkɹˈiːʃən sˈɪndɹə‍ʊm], \ˌɪ_n_ɐ_p_ɹ_ˈəʊ_p_ɹ_iə_t p_ɹ_ˈɒ_l_ɐ_k_t_ˌɪ_n s_ɪ_k_ɹ_ˈiː_ʃ_ə_n s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m]\

Definitions of INAPPROPRIATE PROLACTIN SECRETION SYNDROME

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd