HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

\hˈa͡ʊzɪŋ and ˈɜːbən dɪvˈɛləpmənt], \hˈa‍ʊzɪŋ and ˈɜːbən dɪvˈɛləpmənt], \h_ˈaʊ_z_ɪ_ŋ a_n_d ˈɜː_b_ə_n d_ɪ_v_ˈɛ_l_ə_p_m_ə_n_t]\

Definitions of HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Sort: Oldest first
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University