HORIZONTAL RAMUS OF THE PUBIC BONE

\hˌɒɹɪzˈɒntə͡l ɹˈaməs ɒvðə pjˈuːbɪk bˈə͡ʊn], \hˌɒɹɪzˈɒntə‍l ɹˈaməs ɒvðə pjˈuːbɪk bˈə‍ʊn], \h_ˌɒ_ɹ_ɪ_z_ˈɒ_n_t_əl ɹ_ˈa_m_ə_s ɒ_v_ð_ə p_j_ˈuː_b_ɪ_k b_ˈəʊ_n]\

Definitions of HORIZONTAL RAMUS OF THE PUBIC BONE

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe