HONOR SYSTEM

\ˈɒnə sˈɪstəm], \ˈɒnə sˈɪstəm], \ˈɒ_n_ə s_ˈɪ_s_t_ə_m]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black