HENRIETTA JOANNA WACH VON PAALZOV

\hˌɛnɹɪˈɛtə d͡ʒə͡ʊˈanə wˈat͡ʃ vˈɒn pˈɑːlzɒv], \hˌɛnɹɪˈɛtə d‍ʒə‍ʊˈanə wˈat‍ʃ vˈɒn pˈɑːlzɒv], \h_ˌɛ_n_ɹ_ɪ__ˈɛ_t_ə dʒ_əʊ_ˈa_n_ə w_ˈa_tʃ v_ˈɒ_n p_ˈɑː_l_z_ɒ_v]\

Definitions of HENRIETTA JOANNA WACH VON PAALZOV

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner