GUTTA BALATA

\ɡˈʌtə balˈɑːtə], \ɡˈʌtə balˈɑːtə], \ɡ_ˈʌ_t_ə b_a_l_ˈɑː_t_ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

underprice

  • sell at artificially low prices
View More