GUNNERA PERPENSA

\ɡˈʌnəɹə pˈɜːpənsə], \ɡˈʌnəɹə pˈɜːpənsə], \ɡ_ˈʌ_n_ə_ɹ_ə p_ˈɜː_p_ə_n_s_ə]\
Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison

Word of the day

African Gum

  • See Kordofan gum, Senegal and Cape gum.
View More