GUILLAUME AMFRYE DE CHAULIEU

\ɡiːjˈə͡ʊm ˈamfɹa͡ɪ də t͡ʃˈɔːljuː], \ɡiːjˈə‍ʊm ˈamfɹa‍ɪ də t‍ʃˈɔːljuː], \ɡ_iː_j_ˈəʊ_m ˈa_m_f_ɹ_aɪ d_ə tʃ_ˈɔː_l_j_uː]\

Definitions of GUILLAUME AMFRYE DE CHAULIEU

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner