GRINDELIA SQUARROSA

\ɡɹa͡ɪndˈiːli͡ə skwɒɹˈə͡ʊsə], \ɡɹa‍ɪndˈiːli‍ə skwɒɹˈə‍ʊsə], \ɡ_ɹ_aɪ_n_d_ˈiː_l_iə s_k_w_ɒ_ɹ_ˈəʊ_s_ə]\

Definitions of GRINDELIA SQUARROSA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Diplococcus albicans tardus

  • Non-pathogenic species found in eczema.
View More