GRANOLA BAR

\ɡɹanˈə͡ʊlə bˈɑː], \ɡɹanˈə‍ʊlə bˈɑː], \ɡ_ɹ_a_n_ˈəʊ_l_ə b_ˈɑː]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

creepy-crawly

  • an animal that creeps crawls (such as worms spiders or insects)
View More