GLORIA MAY JOSEPHINE SVENSSON

\ɡlˈɔːɹiə mˈe͡ɪ d͡ʒˈə͡ʊsfiːn svˈɛnsən], \ɡlˈɔːɹiə mˈe‍ɪ d‍ʒˈə‍ʊsfiːn svˈɛnsən], \ɡ_l_ˈɔː_ɹ_i__ə m_ˈeɪ dʒ_ˈəʊ_s_f_iː_n s_v_ˈɛ_n_s_ə_n]\

Definitions of GLORIA MAY JOSEPHINE SVENSSON

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

day by day

  • gradually and progressively; "his health weakened day by day"
View More