GARMENT BAG

\ɡˈɑːmənt bˈaɡ], \ɡˈɑːmənt bˈaɡ], \ɡ_ˈɑː_m_ə_n_t b_ˈa_ɡ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

creepy-crawly

  • an animal that creeps crawls (such as worms spiders or insects)
View More