FO 1561

\fˈə͡ʊ wˈɒn θˈa͡ʊzənd fˈa͡ɪvhˈʌndɹədən sˈɪkstiwˈɒn], \fˈə‍ʊ wˈɒn θˈa‍ʊzənd fˈa‍ɪvhˈʌndɹədən sˈɪkstiwˈɒn], \f_ˈəʊ w_ˈɒ_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d f_ˈaɪ_v_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n s_ˈɪ_k_s_t_i_w_ˈɒ_n]\

Definitions of FO 1561

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

acetyl group

  • the organic group of acetic acid (CH3CO-)
View More