FLOWERING SHRUB

\flˈa͡ʊəɹɪŋ ʃɹˈʌb], \flˈa‍ʊəɹɪŋ ʃɹˈʌb], \f_l_ˈaʊ_ə_ɹ_ɪ_ŋ ʃ_ɹ_ˈʌ_b]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sparus auratus

  • A species of PERCIFORMES commonly used in saline aquaculture.
View More