FASCIA DENTATA (HIPPOCAMPI, SEU TARINI)

\fˈe͡ɪʃiə dɛntˈɑːtə hˈɪpəkˌampi], \fˈe‍ɪʃiə dɛntˈɑːtə hˈɪpəkˌampi], \f_ˈeɪ_ʃ_i__ə d_ɛ_n_t_ˈɑː_t_ə__ h_ˈɪ_p_ə_k_ˌa_m_p_i]\

Definitions of FASCIA DENTATA (HIPPOCAMPI, SEU TARINI)

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe