EXTRA ADRENAL PARAGANGLIOMAS

\ˈɛkstɹəɹ ɐdɹˈiːnə͡l pˌaɹəɡˌaŋɡlɪˈə͡ʊməz], \ˈɛkstɹəɹ ɐdɹˈiːnə‍l pˌaɹəɡˌaŋɡlɪˈə‍ʊməz], \ˈɛ_k_s_t_ɹ_ə_ɹ ɐ_d_ɹ_ˈiː_n_əl p_ˌa_ɹ_ə_ɡ_ˌa_ŋ_ɡ_l_ɪ__ˈəʊ_m_ə_z]\

Definitions of EXTRA ADRENAL PARAGANGLIOMAS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Hexa-

  • Combining form of the Gr., ex, six.
View More