EUPHORBIA PALUSTRIS AND E.VILLOSA

\juːfˈɔːbi͡ə pˈaləstɹˌɪs and ˈiː dˈɒt vɪlˈə͡ʊsə], \juːfˈɔːbi‍ə pˈaləstɹˌɪs and ˈiː dˈɒt vɪlˈə‍ʊsə], \j_uː_f_ˈɔː_b_iə p_ˈa_l_ə_s_t_ɹ_ˌɪ_s__ a_n_d ˈiː d_ˈɒ_t v_ɪ_l_ˈəʊ_s_ə]\

Definitions of EUPHORBIA PALUSTRIS AND E.VILLOSA

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison