EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION (EEOC)

\ˈiːkwə͡l ɛmplˈɔ͡ɪmənt ɒpətjˈuːnɪti kəmˈɪʃən ˈiːɒk], \ˈiːkwə‍l ɛmplˈɔ‍ɪmənt ɒpətjˈuːnɪti kəmˈɪʃən ˈiːɒk], \ˈiː_k_w_əl ɛ_m_p_l_ˈɔɪ_m_ə_n_t ɒ_p_ə_t_j_ˈuː_n_ɪ_t_i k_ə_m_ˈɪ_ʃ_ə_n__ ˈiː__ɒ_k]\

Definitions of EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION (EEOC)

Sort: Oldest first
2010 - Legal Glossary Database
By Oddity Software

Word of the day

Mrs. W. W. Sikes

  • See Logan.
View More