ENVIRONMENTAL AUDIO EXTENSIONS

\ɛnvˌa͡ɪɹənmˈɛntə͡l ˈɔːdɪˌə͡ʊ ɛkstˈɛnʃənz], \ɛnvˌa‍ɪɹənmˈɛntə‍l ˈɔːdɪˌə‍ʊ ɛkstˈɛnʃənz], \ɛ_n_v_ˌaɪ_ɹ_ə_n_m_ˈɛ_n_t_əl ˈɔː_d_ɪ__ˌəʊ ɛ_k_s_t_ˈɛ_n_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of ENVIRONMENTAL AUDIO EXTENSIONS

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe