ENTEROLOBIUM CYCLOCARPA

\ˌɛntəɹəlˈə͡ʊbi͡əm sˈa͡ɪkləkˌɑːpə], \ˌɛntəɹəlˈə‍ʊbi‍əm sˈa‍ɪkləkˌɑːpə], \ˌɛ_n_t_ə_ɹ_ə_l_ˈəʊ_b_iə_m s_ˈaɪ_k_l_ə_k_ˌɑː_p_ə]\

Definitions of ENTEROLOBIUM CYCLOCARPA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

African Gum

  • See Kordofan gum, Senegal and Cape gum.
View More