DUAL TONE MULTI FREQUENCY

\djˈuːə͡l tˈə͡ʊn mˈʌltɪ fɹˈiːkwənsi], \djˈuːə‍l tˈə‍ʊn mˈʌltɪ fɹˈiːkwənsi], \d_j_ˈuː_əl t_ˈəʊ_n m_ˈʌ_l_t_ɪ f_ɹ_ˈiː_k_w_ə_n_s_i]\

Definitions of DUAL TONE MULTI FREQUENCY

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe