DISTRIBUTED OPERATING MULTI ACCESS INTERACTIVE NETWORK

\dˈɪstɹɪbjˌuːtɪd ˈɒpəɹˌe͡ɪtɪŋ mˈʌltɪ ˈaksɛs ˌɪntəɹˈaktɪv nˈɛtwɜːk], \dˈɪstɹɪbjˌuːtɪd ˈɒpəɹˌe‍ɪtɪŋ mˈʌltɪ ˈaksɛs ˌɪntəɹˈaktɪv nˈɛtwɜːk], \d_ˈɪ_s_t_ɹ_ɪ_b_j_ˌuː_t_ɪ_d ˈɒ_p_ə_ɹ_ˌeɪ_t_ɪ_ŋ m_ˈʌ_l_t_ɪ_ ˈa_k_s_ɛ_s ˌɪ_n_t_ə_ɹ_ˈa_k_t_ɪ_v n_ˈɛ_t_w_ɜː_k]\

Definitions of DISTRIBUTED OPERATING MULTI ACCESS INTERACTIVE NETWORK

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe