DIRECTIONAL CORONARY ATHERECTOMIES

\da͡ɪɹˈɛkʃənə͡l kˈɒɹənəɹi ˌaθəɹˈɛktəmɪz], \da‍ɪɹˈɛkʃənə‍l kˈɒɹənəɹi ˌaθəɹˈɛktəmɪz], \d_aɪ_ɹ_ˈɛ_k_ʃ_ə_n_əl k_ˈɒ_ɹ_ə_n_ə_ɹ_i_ ˌa_θ_ə_ɹ_ˈɛ_k_t_ə_m_ɪ_z]\

Definitions of DIRECTIONAL CORONARY ATHERECTOMIES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd